18-01-2024

Op zoek naar vogels in de Limburgse natuur

Vogels hebben iets bijzonders. Niet alleen liefhebbers vinden het leuk om op zoek te gaan. Praktisch iedereen blijft wel even stilstaan bij het zien van een opvallende zilverreiger aan de vijverkant of een roodborstje op een tak dichtbij. Vogelspotten kan al gemakkelijk in je eigen tuin. Met voeder in de winter, nestkastjes in het voorjaar en een vogelvriendelijke tuin lok je zo diverse soorten. Heb je de smaak te pakken? Kruis nog meer vogelsoorten van je lijst af in onze Limburgse natuurgebieden.

GrensPark Kempen~Broek

GrensPark Kempen~Broek is een gebied van 25.000 ha dat we delen met Nederland. De verschillende landschappen liggen als mozaïekstukjes tegen elkaar. Vochtigere natuur zoals beekvalleien, moerassen en vennen, wordt afgewisseld door bossen, hooilanden, akkers en zelfs heide. Logisch dus dat heel wat dier- en dus ook vogelsoorten hier hun thuis vinden. Vooral de geelgors en de grauwe klauwier zijn de mascottes van het park. Deze unieke zangvogels zien, voelt als het vinden van een schat.

Het wandelgebied van Sint-Maartensheide – De Luysen is een echte aanrader voor vogelliefhebbers. De open vijverlandschappen met veel houtkanten en bomenrijen vormen een paradijs voor water- en moerasvogels. Als je lang genoeg wacht in de kijkhutten van Sint-Maartensheide zie je misschien wel de zeldzame zwarte stern.

Geelgors in GrensPark Kempen~Broek

De Luysen is één van de topvogelgebieden van Vlaanderen voor soorten van open water en moerassen. Tijdens het broedseizoen strijken de snor, roerdomp, houtsnip en watersnip neer. De visarend en grote zilverreiger gebruiken het gebied eerder om te overwinteren of als pleisterplek.

De weilanden van De Kempen trekken dan de zeldzame wulp en grutto aan. In de Vallei van de Itterbeek waarderen vogels zoals de geelgors, zomertortel, wielewaal en gekraagde roodstaart de rust.

Tösch-Langeren is een prachtig wandelgebied waar het idee van de mozaïek duidelijk zichtbaar is. Aan de ene kant van de Bosbeek stap je door een moerassige omgeving met broekbossen en struwelen. In deze wildernis voelen de blauwborst, sprinkhaanrietzanger en rietgors zich goed. Aan de andere kant van de Bosbeek bepalen weilanden en akkers het uitzicht: ideaal voor de wielewaal en de grauwe klauwier.

Schulensbroek

Het Schulensbroek is een van de grootste natuurreservaten van Vlaanderen. Hier werden al meer dan 250 vogelsoorten gespot. Om de overwinterende en broedende vogels voldoende rust te gunnen, zijn niet alle wandelpaden altijd toegankelijk. Check dit dus zeker op voorhand om niet voor verrassingen te staan.

Een verrassing die je wel wilt tegenkomen, is de visarend. Deze komt in april en september aangeland om met een ronde buik weer door te trekken. Aan het bezoekerscentrum van het Schulensmeer kan je vanop het uitkijkplatform de talrijke vogels bezig zien.

Boomklever in het Munsterbos

Munsterbos

In het Munsterbos ligt tussen de oude eikenbossen een vijvergebied verscholen. Water- en moerasvogels bekijk je vanaf de vogelkijktoren. De blauwborst, kleine karekiet en waterral zijn maar enkele van de figuranten. Vooral de laatste is zeer zeldzaam en het is een waar feestje als je deze kan afvinken.

In de bossen huizen maar liefst 5 spechtensoorten, naast appelvinken, boomklevers en verschillende roofvogels zoals de havik, wespendief en boomvalk.

Vallei van de Zwarte Beek

De Vallei van de Zwarte Beek strekt zich uit over Beringen, Lummen en Halen. In het wandelgebied van Koersels Kapelleke is het bezoekerscentrum De Watersnip genoemd, naar de bijzondere vogel waarvan de meeste broedkoppels zich in deze vallei bevinden.

In natuurgebied de Schurfert heb je de kans om de watersnip te zien. Ook voor de wulp en roodborsttapuit is het de ideale biotoop. Op de hogergelegen Venusberg vliegt de kleurrijke geelgors rond. Sinds enkele jaren wordt ook de grauwe klauwier hier weer waargenomen.

In de Bocht van Laren bestaat het landschap uit uitgestrekte graslanden, exact wat weidevogels willen. Tapuiten, piepers en leeuweriken onder meer. De vijvers in het gebied worden uitgekozen door de blauwborst, dodaars, porseleinhoen en waterral.

In wandelgebied Zelem heb je nog een kans om de watersnip te zien. Ook andere weidevogels zoals de kievit, de patrijs en de wulp vertoeven hier graag. Vanuit de kijkhut kan je de vogels in alle rust gadeslaan.

Ijsvogel in de Wijers

Rivierpark Maasvallei

Langs en op de Maas wonen uiteraard heel wat vogels. Voor vogelliefhebbers zijn de waterplassen in het natuurgebied Negenoord - Kerkeweerd een aanrader. Steltlopers, kleinere zangvogels en soorten als geelgors, roodborsttapuit en de nachtegaal doen het hier goed. Er broeden zelfs verschillende koppels ijsvogels.

De Broeken bestaat uit een nat, moerassig gebied waar je bijzondere vogelsoorten zoals de meerkoet en de koekoek aantreft. Steek je de weg over naar wandelgebied Elen dan voeg je tal van steltlopers en andere vogels zoals de roodborst en de veldleeuwerik aan je lijstje toe.

In het noorden van Rivierpark Maasvallei is Koningssteen – Kollegreend een zeer waardevol natuurgebied. Fuut, koekoek, spotvogel, grasmus, wielewaal en een hele rits andere vogels hebben er een geschikte broedplaats gevonden.

Nationaal Park Bosland

Als grootste aaneengesloten bosgebied van Vlaanderen is Nationaal Park Bosland voor veel vogels dé plek waar ze zich thuis voelen. Eén dier dat behoort tot dé Big Five van Nationaal Park Bosland is warempel een vogel: de oehoe. Je hebt maar een kleine kans dat je hem ziet, maar wie gaat er nou een uitdaging uit de weg?

De ijsvogel, wespendief en havik spotten is mogelijk in wandelgebied De Blauwe Kei – De Maat. De dennenbossen van ’t Holven – Plat zijn de ideale broedplaats voor boomklevers en zwarte spechten. En op de Heuvelse Heide werden al meer dan 120 verschillende vogelsoorten geteld.

De Wijers

De Wijers bestaat grotendeels uit vijverlandschappen. Je zal hier dus vooral veel water-, riet- en moerasvogels zien. Het symbool van De Wijers is de zeldzame roerdomp en ook de woudaap broedt in dit uitgestrekte gebied. Wat wel een haalbare kaart is voor iedereen: de blauwe reiger en de zilverreiger.

Roerdomp in De Wijers

In de Platwijers geven 3 kijkhutten en een uitkijktoren een uitzicht op de vogelrijkdom. De bossen van domein Kiewit zijn heel aantrekkelijk voor boomklevers en spechten. De naam van het domein verraadt dat ook de kievit aanwezig is.

Nationaal Park Hoge Kempen

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een belangrijk vogelrijk gebied. De Mechelse Heide is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied én een vogelrichtlijngebied. Dat wil zeggen dat er ten volle ingezet wordt op het behoud van de vogelstand. Kenmerkende broedvogels zijn de boompieper, de roodborsttapuit en de nachtzwaluw.

In Bergerven kan je in de vogelkijkhut op zoek gaan naar steltlopers, grondeleenden en duikeenden. De oeverzwaluwenwand en een kunstnest voor de visarend komen de vogelrijkdom alleen maar ten goede.