Wedstrijdreglement 'Gast magazine - voorjaar 2023'

14/3/2023 t.e.m. 5/5/2023

1.  IDENTIFICATIE

1.1.  Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door vzw Toerisme Limburg, met zetel te Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT, met ondernemingsnummer: 0420.092.944.

2.  DEFINITIES

2.1.  Voor de toepassing van huidig reglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter, het volgende begrepen:

“Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, aan de wedstrijd deelneemt en met uitsluiting van: 

I. natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van bestuur van Toerisme Limburg;

II. verbonden zijn met Toerisme Limburg via een arbeidsovereenkomst; of

III. deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als de personen vermeld onder (I) en (II) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee hebben.

“Toerisme Limburg” zal betekenen de vzw Toerisme Limburg, met zetel te  Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT, met ondernemingsnummer: 0420.092.944.

“Wedstrijd” zal betekenen de wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement en gekend aan de benaming “Gast magazine - voorjaar 2023”.

“Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de Wedstrijd.

3.  AANVAARDING

3.1. Enkel Deelnemers zijn gerechtigd om deel te nemen aan de Wedstrijd.

3.2. Door deelname aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het Wedstrijdreglement en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in al haar bepalingen en zonder enig voorbehoud.

3.3. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat Toerisme Limburg op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog.

3.4. Door hun deelname aan de Wedstrijd geven de winnaars toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars.

4. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

4.1. Deelname aan de Wedstrijd kan van 14.03.2023  t.e.m. 05.05.2023.

5. DE WEDSTRIJD

5.1. Een Deelnemer dient het online formulier op https://www.visitlimburg.be/nl/win volledig in te vullen en in te dienen ten laatste op 05.05.2023 om 23u59.

5.2. De Deelnemer dient een antwoord te geven op de volgende wedstrijdvraag en schiftingsvraag:

Wedstrijdvraag: “Welk dier zag Gert eens in zijn volkstuintje passeren?”

Schiftingsvraag: “Hoeveel mensen zullen aan deze wedstrijd deelnemen?”

5.3 Aan de wedstrijd zijn meerdere prijzen verbonden. De Deelnemer dient aanvankelijk een correct antwoord op de wedstrijdvraag te geven om kans te maken op een prijs. Om de volgorde van de winnaars te bepalen wordt gekeken naar de schiftingsvraag. Indien er een ex-aequo in de schiftingsvraag wordt vastgesteld, dan komt de Deelnemer die het eerste het online formulier doorstuurde eerst in de rangschikking.

5.5. De winnaars van de wedstrijd zullen vóór 19 mei 2023 persoonlijk per mail op de hoogte gebracht worden van de winst.

6. DE PRIJZEN

6.1. De winnaars hebben recht op één van de volgende prijzen, in functie van de voorkeur aangegeven bij deelname:

- een driedaags verblijf in Botel Ophoven in Kinrooi. Een dagtocht met een elektrische StilSloep inbegrepen. Deze prijs heeft een waarde van € 500.

- een overnachting van 2 personen in Vinotel X in Tongeren. Luxe champagneontbijt en wijndegustatie inbegrepen. Deze prijs heeft een waarde van € 250.

- een waardebon voor huurfietsen van Fietsparadijs Limburg. Deze prijs heeft een waarde van € 100.

6.2. De prijzen zijn strikt persoonlijk. De Prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend.

6.3. De Prijzen kunnen niet worden teruggenomen, omgewisseld of ingeruild voor geld, vreemde valuta of een andere prijs.

6.4. Toerisme Limburg is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

7.  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1. Toerisme Limburg treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van de persoonsgegevens die u invult op deze bon. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken conform de geldende privacyregelgeving, waaronder ook de Algemene verordening Gegevensbescherming (beter gekend als de ‘GDPR’).

7.2. Toerisme Limburg zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om de deelname aan de Wedstrijd te organiseren, om de Deelnemer gelijkaardige wedstrijd of acties aan te bieden of om de Deelnemer opnieuw in het kader van deelname aan een wedstrijd te contacteren. Specifieke brochures of nieuwsbrieven worden u enkel toegestuurd indien u de daartoe voorziene vakjes aangevinkt hebt. U kan uw toestemming echter op eender welk moment even eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@visitlimburg.be of uit te loggen via de daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief.

7.3.  Toerisme Limburg zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

7.4.  De Deelnemer heeft het recht om van Toerisme Limburg te bekomen:

-     zonder vertraging, kosten of uitstel:

• kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;

• verstrekking in begrijpelijke vorm van gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;

• mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking ten grondslag ligt. Zulks enkel in geval van automatische besluitvorming.

-  de wijziging of verbetering, van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Eenieder is bovendien gerechtigd wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Eenieder kan kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

7.5. De Deelnemer beschikt over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit geval moet steeds een kopie van de identiteitskaart van de Deelnemer toegevoegd worden zodat Toerisme Limburg kan verifiëren dat het verzoek inderdaad slaat op de persoonsgegevens van de Deelnemer.

7.6.  De Deelnemer heeft het recht zich kosteloos en zonder enige motivering bij Toerisme Limburg te verzetten tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende gegevens met het oog op het gebruik voor direct marketing.

7.7. Meer informatie over deze rechten vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Contacteer ons bij eventuele vragen of bezorgdheden. Indien u meent dat wij u niet afdoende geholpen hebben, kan u klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

8. OVERIGE BEPALINGEN:

8.1.  Over het verloop van de Wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor één der welke verplichting van Toerisme Limburg.

8.2. Toerisme Limburg behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd of prijzen terug te vorderen, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of in geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve emailadressen, ...)

8.3. Toerisme Limburg behoudt zich het recht om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Toerisme Limburg kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar zijn, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige niet in het gedrang brengen maar zal Toerisme Limburg een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert.

8.5. Op alle geschillen aangaande het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Er wordt geoordeeld door rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Toerisme Limburg.