Wedstrijdreglement 'Cool4kids-tips stickeractie’

7/2/2019 t.e.m. 31/12/2019

1.  IDENTIFICATIE

1.1.  Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door vzw Toerisme Limburg, met zetel te  Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT, met ondernemingsnummer: 0420.092.944.

2.  DEFINITIES

2.1.  Voor de toepassing van huidig reglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een hoofdletter, het volgende begrepen:

“Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, aan de wedstrijd deelneemt en met uitsluiting van: 

I. natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van bestuur van Toerisme Limburg;

II. verbonden zijn met Toerisme Limburg via een arbeidsovereenkomst; of

III. deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als de personen vermeld onder (I) en (II) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee hebben.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat Toerisme Limburg ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

“Toerisme Limburg” zal betekenen de vzw Toerisme Limburg, met zetel te  Universiteitslaan 3, 3500 HASSELT, met ondernemingsnummer: 0420.092.944.

“Wedstrijd” zal betekenen de wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement en gekend aan de benaming “Cool4Kids-tips stickeractie”.

“Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende de Wedstrijd.

3.  AANVAARDING

3.1. Enkel Deelnemers zijn gerechtigd om deel te nemen aan de Wedstrijd.

3.2. Door  deelname aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het Wedstrijdreglement en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in al haar bepalingen en zonder enig voorbehoud.

3.3. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat Toerisme Limburg op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog.

3.4. Door hun deelname aan de Wedstrijd geven de winnaars toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars.

4. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

4.1. Deelname aan de Wedstrijd kan van 7.02.2019 t.e.m. 31.12.2019.

5. DE WEDSTRIJD

5.1. Een Deelnemer dient het online formulier op visitlimburg.be/wedstrijdsticker volledig in te vullen en in te dienen ten laatste op 31.12.2019 om 23u59.

5.2. De Deelnemer dient

1. in de Limburg Vakantiegids op zoek te gaan naar de 10 Cool4kids-tips

2. minstens 3 verschillende stickers op te halen in de vermelde Toeristische Onthaalkantoren of betreffende attracties.

3. de wedstrijdvraag op de achterkant van iedere sticker op te lossen.

Deelname is enkel geldig wanneer op minimum drie vragen naar keuze een antwoord ingediend werd.

Daarnaast dient de Deelnemer ook een antwoord te geven op de Schiftingsvraag: “Hoeveel personen zullen ieder maand (*respectievelijke maand*) aan deze wedstrijd deelnemen?”

5.3. De winnaar is diegene die drie correcte antwoorden geeft op de wedstrijdvraag en het antwoord op de schiftingsvraag zo kort mogelijk benadert.

5.5. De winnaar van de wedstrijd zal persoonlijk per mail op de hoogte gebracht worden van zijn/haar winst.

6. DE PRIJZEN

6.1. De te winnen prijs is 1 Altijd Limburgcheque t.w.v. € 150.

6.2. De prijzen zijn strikt persoonlijk.

7.  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1. Toerisme Limburg treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van de persoonsgegevens die u invult op deze bon. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken conform de geldende privacyregelgeving, waaronder ook de Algemene verordening Gegevensbescherming (beter gekend als de ‘GDPR’), zodra deze van toepassing is. Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy, www.toerismelimburg.be/nl/content/gebruiksvoorwaarden-privacy.

7.2. Toerisme Limburg zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om de deelname aan de Wedstrijd te organiseren, om de Deelnemer gelijkaardige wedstrijd of acties aan te bieden of om de Deelnemer opnieuw in het kader van deelname aan een wedstrijd te contacteren, voor de informatieverstrekking over toeristische activiteiten in Limburg en dit door middel van de gratis vakantiegids en periodieke algemene nieuwsbrieven. Specifieke brochures of nieuwsbrieven worden u enkel toegestuurd indien u de daartoe voorziene vakjes op de bon aangevinkt hebt. U kan uw toestemming echter op eender welk moment even eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@toerismelimburg.be of uit te loggen via de daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief.

7.3.  Toerisme Limburg zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

7.4.  De Deelnemer heeft het recht om van Toerisme Limburg te bekomen:

-     zonder vertraging, kosten of uitstel:

• kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;

• verstrekking in begrijpelijke vorm van gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens;

• mededeling van de logica die aan een geautomatiseerde verwerking ten grondslag ligt. Zulks enkel in geval van automatische besluitvorming.

-  de wijziging of verbetering, van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Eenieder is bovendien gerechtigd wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Eenieder kan kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

7.5. De Deelnemer beschikt over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit geval moet steeds een kopie van de identiteitskaart van de Deelnemer toegevoegd worden zodat Toerisme Limburg kan verifiëren dat het verzoek inderdaad slaat op de persoonsgegevens van de Deelnemer.

7.6.  De Deelnemer heeft het recht zich kosteloos en zonder enige motivering bij Toerisme Limburg te verzetten tegen de verwerking van op hem betrekking hebbende gegevens met het oog op het gebruik voor direct marketing.

7.7. Meer informatie over deze rechten vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Contacteer ons bij eventuele vragen of bezorgdheden. Indien u meent dat wij u niet afdoende geholpen hebben, kan u klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

8. OVERIGE BEPALINGEN:

8.1.  Over het verloop van de Wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor één der welke verplichting van Toerisme Limburg.

8.2. Toerisme Limburg behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd of prijzen terug te vorderen, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met het Wedstrijdreglement of in geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, ...)

8.3. Toerisme Limburg behoudt zich het recht om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig of niet-uitvoerbaar zijn, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige niet in het gedrang brengen maar zal Toerisme Limburg een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling benadert.

8.5. Op alle geschillen aangaande het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Er wordt geoordeeld door rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Toerisme Limburg.